Ochrana osobních údajů GDPR

Tento dokument obsahuje informace týkajících se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky webových stránek LaMa-fly.eu. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro všechny osoby, které poskytly své osobní údaje na stránkách webu LaMa-fly.eu.

Provozovatelem webových stránek LaMa-fly.eu je Martin Lanča, se sídlem Petřvald 488, Petřvald 1 - Petřvald, 74260, IČ: 05402671

Vysvětlení pojmů

Osobní údaje – jakákoliv informace týkající se subjektu údajů: jméno, příjmení, email, obchodní firma, adresa, IČ, DIČ, telefonní spojení.

Subjekt údajů – každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjetem údajů nejsou právnické osoby.

Správce – Martin Lanča, se sídlem Petřvald 488, Petřvald 1 - Petřvald, 74260 (dále jen správce)

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které subjekt údajů sám poskytne, zejména při jejich vyplnění některého z formulářů na webových stránkách LaMa-fly.eu

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluje subjekt údajů dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) firmě Martin Lanča, se sídlem Petřvald 488, Petřvald 1 - Petřvald, 74260, IČ: 05402671 v (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa doručení

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení (s tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3 letou dobu prodlužuje)

d) subjekt údajů si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči firmě Martin Lanča, se sídlem Petřvald 488, Petřvald 1 - Petřvald, 74260, IČ: 05402671 učiněno písemně, telefonicky, emailem.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí osoby zachovávající mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly. Vaše osobní údaje se uchovávají v případě webových stránek LaMa-fly.eu po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajům, maximálně však po dobu 3 let od přijaté objednávky. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů se vaše osobní údaje nenávratně vymažou či skartují.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky LaMa-fly.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- základní funkčnosti webových stránek.
-    Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
-    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
-    Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
-    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
-    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů se tato chyba opraví. Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracování osobních údajů se provádí v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, je jeho právem požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Odesláním formuláře na webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
-    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
-    na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
-    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.